X

Форма подання запиту на отримання публічної інформації від запитувача поштою, факсом, електронною поштою

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Вищої
кваліфікаційної комісії
суддів України
03 грудня 2015 р. № 85

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації
від запитувача поштою, факсом, електронною поштою

Розпорядник інформації Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Прізвище та ініціали (найменування) запитувача (ПІБ представника запитувача), поштова адреса, адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку  
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується (Загальний опис необхідної інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою (Вказати поштову адресу)
Факсом (Вказати номер факсу)
Електронною поштою (Вказати e-mail)
Телефоном (Вказати номер телефону)
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України “Про доступ до публічної інформації” щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів, обсягом більш як 10 сторінок.
Посада, прізвище, ініціали, телефон працівника, що прийняв запит  
Час, дата, підпис